Odbywający się co cztery lata Zjazd jest największym i najważniejszym wydarzeniem naukowym w działalności Towarzystwa, połączonym z Walnym Zgromadzeniem Delegatów i wyborem władz PTDL na kolejną kadencję. PTDL skupia około 1/3 diagnostów laboratoryjnych w Polsce, stąd zjazdy Towarzystwa z udziałem 1000 – 1500 uczestników są ważnymi wydarzeniami dla całego środowiska medycyny laboratoryjnej. Program naukowy XIX Zjazdu PTDL będzie obejmował 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe. ​Tematyką obrad będą postępy medycyny laboratoryjnej ważne z punktu widzenia nauki i codziennej praktyki, w tym dynamicznie obecnie  rozwijające się obszary diagnostyki laboratoryjnej, takie jak metabolomika, lipidomioka czy farmakogenomika, leżące u podstaw medycyny personalizowanej.

Tradycyjnie, XIX Zjazdowi PTDL będzie towarzyszyć POLMEDLAB 2017 – wystawa prezentująca aktualną ofertę firm działających na rynku IVD w Polsce.